Sleva 20% na celý sortiment. Zadejte kód JAR20

Reklamačný poriadok

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1, Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Predávajúci oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho dá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v znení k dňu 1.1.2014. Predávajúci neodpovedá za vady v týchto prípadoch: a) ak je vada na veci v dobe prevzatia a pre takú vadu je zjednaná zľava z kúpnej ceny, b) ak sa jedná o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar po prevzatí kupujúcim, c) vada vznikla na veci opotrebovaním spôsobeným obvyklým užívaním, alebo vyplýva to z povahy veci (napr. uplynutím životnosti), d) ak je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením, e) vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho.

Článok 2

Uplatnenie reklamácie

1) Kupujúci má právo uplatniť rezerváciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho mieste sídla alebo miesta podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú pracovnú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je k tomu určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližším. 2) Kupujúci je povinný preukázať, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, hlavne doložiť dátum kúpi, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. Iným vierohodným spôsobom. 3) Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Článok 3

Lehota pre uplatnenie práv

1) Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote do druhého dňa od prevzatia tovaru. Po uplynutí lehoty nejde právo z vad u predávajúceho uplatniť, iba ak sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností. 2) Kupujúci svoje práva z vadného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je vada. Predávajúci neodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, aj keď o vade vie. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vyriešenia neplynie nová lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia. Lehota končí dňom prevzatia nového tovaru za tovar reklamovaný. 3) Lehotu k uplatneniu práv u vad nie je možné považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok 4

Vybavenie rezervácie

1) Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do siedmich pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia  reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. 2) Reklamácie vrátane odstránenia vady musí byť vyriešená bez zbytočného odkladu, najpozdejšie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 3) Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť už zvolený spôsob vybavenia reklamácie okrem situácie, kde ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť. 4) Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy by mala byť reklamácia najpozdejšie vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

Článok 5

Akosť pri prevzatí

1) Predávajúci prehlasuje, že tovar predáva kupujúcemu v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka, teda: a) tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dohodli, a ak chýba dohodnutie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, b) tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu zvyčajne používa, c) tovar je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 2) V prípade, že tovar pro prevzatí kupujúcim neodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vad, pokiaľ to nie je možné vzhľadom k povahe veci neprimerané. 3) Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vad, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značne ťažkosti.

Článok 6

Náklady reklamácie a riešenie sporov

1)Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. 2) V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z oboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady. 3) Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obrátiť na existujúce systémy mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov, prípadne na príslušný súd.

Článok 7

Zmluvná záruka za akosť

1)Ak poskytol predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia (záručný list) alebo zmluva nestanoví niečo iné. Postup pri vrátení tovaru. Tovar môžete vrátiť do 14 dní odo dňa doručenia (platí len pre spotrebiteľov). Toto sa nevzťahuje na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zostarnutiu. Stačí, keď ho v neporušených a nepoškodených pôvodných obaloch pošlete späť spolu s informáciou, že v súlade s § 1829 odstupujete od kúpnej zmluvy č. (číslo vašej faktúry). Pred odoslaním tovaru je však nutné poslať písomne reklamáciu na email info@crawler-shop.sk . Zaplatenú čiastku vám vrátime na účet, pripojte tak prosím číslo bankového účtu, na ktorý vám pošleme zaplatenú čiastku. Kompletný tovar pošlite zabalený v obale zabraňujúcom jeho poškodenie na adresu: CRAWLER CZ s.r.o., Husova 691, 539 73 Skuteč, Česká republika

Požadované údaje k vybaveniu reklamácie: číslo objednávky, ktorá obsahovala reklamovaný tovar, dôvod reklamácie (popis závady tovaru atď.); prípadne fotografie poškodeného tovaru aj balíku, v ktorom výrobok dorazil. Kompletný reklamovaný tovar (nie len poškodenú časť) pošlite zabalené v obale zabraňujúcom jeho poškodeniu na adresu: CRAWLER CZ s.r.o., Husova 691, 539 73 Skuteč, Česká republika

K reklamácii nám tiež napíšte, aké riešenie je pre vás najlepšie. Máte na výber z troch možností: Vrátenie peňazí (v takom prípade pripojte aj číslo svojho bankového účtu), Výmena tovaru (nie vždy dokážeme výmenu tovaru zaistiť ale urobíme všetko pre to, aby sme vám vyšli v ústrety), Zľava (v prípade, že si poškodený alebo nefunkčný tovar ponecháte, môžeme vám ponúknuť zľavu). Vyrozumenie o reklamácii vám dáme vedieť čo najskôr, najpozdejšie však do 3 dní odo dňa fyzického prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie vás budeme informovať telefonicky alebo emailom. Reklamáciu nie je možné podať telefonicky! Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, bude obratom poslaný späť.

Tento reklamačný poriadok je účinný od 15.9.2018

Odebráno z oblíbených produktů

Přidáno do oblíbených produktů

X

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Zašleme vám nové na vašu
emailovú adresu