! VEĽKÝ VÝBER TOVARU SKLADOM !

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
spoločnosti OMVIA s.r.o.
so sídlom Husova 691, 539 73 Skutoč
IČO 14373769 DIČ CZ14373769

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.crawler-shop.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto všeobené obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti OMVIA s.r.o. so sídlom Husova 691, 539 73 Skutoč, IČO 14373769 (ďalej len „predávajúci“) sa použijú pre zmluvné vzťahy uzatvárané v internetovom obchode crawler-shop.sk

1.2. Poštová adresa pre doručovanie predávajúcemu je Husova 691, 539 73 Skutoč. Elektronická adresa predávajúceho je info@crawler-shop.sk.
Telefónne číslo predávajúceho je +420 732 404 805 .
Kupujúcim je spotrebiteľ (pričom spotrebiteľom je v zmysle Občianskeho zákonníka každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje) alebo iná osoba (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito VOP (účinnými ku dňu odoslania objednávky kupujúcim) a slovenským právnym poriadkom. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „OZ“), a ostatnými súvisiacimi predpismi.

2. VZNIK ZMLUVY
2.1. Dodávka tovaru sa uskutoční iba na základe objednávky uskutočnenej kupujúcim prostredníctvom objednávkového formulára podľa platnej ponuky predávajúceho zverejnenej na internetových stránkach predávajúceho pod crawler-shop.cz. V zmysle ustanovenia § 1740 ods. 3 OZ sa vylučuje objednávka s dodatkom alebo odchýlkou od ponuky predávajúceho. Objednávku je možné urobiť aj telefonicky. V takom prípade je objednávkový formulár na základe telefonickej objednávky kupujúceho vyplnený a odoslaný za kupujúceho predávajúcim. Takto uskutočnená objednávka sa považuje za objednávku urobenú kupujúcim a ďalej sa riadi všetkými ustanoveniami týchto VOP.

2.2. Každá objednávka musí obsahovať najmenej tieto podstatné údaje:
a) identifikačné údaje kupujúceho – jeho mená, priezvisko, adresy bydliska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla;
b) identifikáciu tovaru podľa ponuky predávajúceho;
c) požadované množstvo tovaru;
d) cenu;
e) miesto dodania, ak nebude miesto dodania diela uvedené, predpokladá sa, že je ním adresa bydliska kupujúceho;
f) voľbu spôsobu dodania vrátane súhlasu s nákladmi na dodanie.
Ak objednávka neobsahuje požadované údaje, nepovažuje sa za riadnu objednávku a nie je možné ju tak, ako bola kupujúcim odoslaná, potvrdiť. Predávajúci kontaktuje v takom prípade bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom kupujúceho za účelom odstránenia vád objednávky.

2.3. Objednávka je doručená predávajúcemu prostredníctvom elektronickej komunikácie. Kupujúci učinením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi. Kupujúci je oprávnený objednávku odvolať (stornovať) v lehote 24 hodín od jej odoslania, a to e-mailom na adresu objednavky@crawler-shop.sk, to však iba vtedy, ak bude odvolanie objednávky doručené predávajúcemu skôr, ako predávajúci odoslal kupujúcemu potvrdenie objednávky.

2.4. Po doručení objednávky predávajúci bezodkladne (spravidla do 24 hodín od jej obdržania) potvrdí kupujúcemu jej obdržanie. Súčasťou potvrdenia obdržania objednávky je spravidla aj potvrdenie samotnej objednávky. Potvrdenie objednávky je predávajúci oprávnený urobiť aj samostatne.

2.5. Doručením objednávky predávajúcemu je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva (ďalej tiež ako „zmluva“). Pritom platí, že platná ponuka tovaru zverejnená na internetových stránkach crawler-shop.cz je urobená s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť.

2.6. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku alebo jej časť a zároveň od zmluvy alebo jej časti odstúpiť v týchto prípadoch:
a) tovar sa už nevyrába;
b) tovar sa už nedodáva;
c) tovar je už vypredaný;
d) výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru;
e) existuje iný relevantný dôvod, pre ktorý od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať potvrdenie objednávky a plnenie zmluvy. V prípade, že táto situácia nastane, kontaktuje predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu a objednávka nebola predávajúcim potvrdená, bude mu táto čiastka vrátená, a to najneskôr do 30 dní od oznámenia nemožnosti potvrdenia objednávky.

2.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.

3. DODANIE TOVARU
3.1. Tovar sa dodáva na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci môže zvoliť aj iné miesto dodania tovaru, než ktorý označil ako svoju adresu bydliska. V takom prípade kupujúci uvedie v objednávkovom formulári toto miesto dodania a kontaktnú osobu splnomocnenú na prevzatie tovaru v tomto mieste. Toto miesto sa potom považuje aj za miesto na úhradu kúpnej ceny, ak nebude uhradená inak. Tovar sa dodáva iba na území Slovenskej republiky.

3.2. Miesto dodania potvrdí predávajúci kupujúcemu v potvrdení objednávky.

3.3. Obvyklá lehota na odoslanie tovaru z kategórie Skladom je 24 hodín od prijatia objednávky, resp. od prijatia platby v prípade výberu platby prevodom. S ohľadom na povahu výroby ako výrobu zákazkovú sa objednané produkty šijú na základe prichádzajúcej objednávky a na základe požiadaviek kupujúceho. Dodacia lehota sa v takom prípade pohybuje podľa aktuálneho vyťaženia našej výroby a je vždy uvedená pri každom výrobku. Uvedená dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia platby v prípade výberu platby prevodom, v ostatných prípadoch dňom prijatia objednávky. Pokiaľ vaša objednávka zahŕňa výrobky s rozdielnou dobou dodania, riadi sa vybavenie objednávky vždy tou dlhšou z nich. Presné informácie o termíne výroby vašej zákazky obdržíte v samostatnom emaile do 48 hodín od prijatia objednávky, resp. od prijatia platby v prípade výberu platby prevodom. Ďalšie informácie o stave vašej objednávky vám poskytneme na telefónnom čísle 732 404 805 alebo na emaile objednavky@crawler-shop.cz. Po márnom uplynutí vyššie uvedenej lehoty je možné s kupujúcim dojednať ďalšiu dodaciu lehotu, prípadne zmluvu po vzájomnej dohode zrušiť. Predávajúci aj kupujúci sú si povinní v takom prípade vydať, čo už bolo plnené.

3.4. Tovar je dodávaný týmito spôsobmi:

a) prostredníctvom zmluvného prepravcu/dopravcu;
b) prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (ďalej len „poštou“).
Ak má objednaný tovar celkovú cenu vyššiu ako 2.000,- Kč, doručí ich predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu kupujúcemu v dohodnutom termíne dodania a na svoje náklady.

Predávajúci odovzdá zmluvnému prepravcovi tovar spravidla do 48 hodín od uzavretia zmluvy, ak bola zvolená platba dobierkou, prípadne v tej istej lehote od zaplatenia kúpnej ceny (viď. bod 4.3.), ak bol zvolený iný spôsob platby, než dobierkou. Kupujúci berie výslovne na vedomie, že v prípade zvolenia spôsobu platby prevodom na účet uvedená lehota začína plynúť až okamihom pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade realizácie objednávky v čase marketingovej akcie alebo v iných situáciách sa môže doba expedície predĺžiť.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

 

doprava SK VOP

 

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Prevodom z účtu

0 €

Online platba kartou

0 €

 

Rozhodná hranica pre dopravu zadarmo:

GLS (3,7 €) - zadarmo NAD 99 €
DPD NA ADRESU (9 €) - zadarmo NAD 165 €
ZÁSIELKOVŇA (5 €) - zadarmo NAD 165 €

Všetky ceny za dopravu a spôsoby platby sú uvedené vrátane DPH.

Pri využití zľavy je pre uplatnenie nároku na dopravu zadarmo smerodajná konečná cena zásielky po zľave, tzn. konečná cena musí byť aj po uplatnenej zľave vyššia ako 2 000Kč (vr. DPH) resp. hranica vyššie.

3.5. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese miesta dodania zanechá prepravca oznámenie a pokúsi sa tovar doručiť nasledujúci pracovný deň, resp. si dohodnúť (telefonicky či iným vhodným spôsobom) s kupujúcim iný termín dodania. Ak tovar doručuje držiteľ poštovej licencie a ak nie je kupujúci v mieste dodania zastihnutý, postupuje sa podľa pravidiel pre doručovanie stanovených držiteľom poštovej licencie. Prípadné viacnáklady spojené s opakovanými pokusmi o doručenie tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu na jeho výzvu uhradiť.

3.6. Tovar je dodávaný v bežných obaloch od výrobcu. Spolu s objednaným tovarom je dodávaný návod na údržbu výrobku. Pri dodaní tovaru je kupujúcemu zaslaná faktúra vo forme pdf s náležitosťami daňového dokladu. Kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je na prevzatie tovaru kupujúcim splnomocnená, musí svojím podpisom na príslušnom dokumente potvrdiť riadne prevzatie objednaného tovaru spolu so všetkými uvedenými dokladmi.

3.7. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho odovzdaním veci na prepravu tretej osobe (držiteľovi poštovej licencie/prepravcovi).

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cenou tovaru je cena uvedená v aktuálnej ponuke predávajúceho na crawler-shop.cz platná ku dňu odoslania objednávky kupujúcim. Cena sa stáva záväznou uzavretím zmluvy.

4.2. Úhrada kúpnej ceny je možná nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne na účet predávajúceho vedený u Fio banka, a.s. číslo účtu 2902289172/2010 a to pri odosielaní objednávky

b) platobnou kartou na účet 2902289172/2010 vedený vo Fio banke, a.s. V prípade platby platobnou kartou kupujúci udeľuje odoslaním objednávky súhlas so spracovaním jeho kontaktných údajov (e-mail, telefónne číslo) spracovateľom platieb za účelom zasielania informácie o platbe. Spracovateľom plateb je spoločnosť ComGate Payments, a.s., so sídlom Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO: 27924505.

e) online prevodom, spracovateľom platieb je spoločnosť ComGate Payments, a.s., so sídlom Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO: 27924505.

4.3. Platby kúpnej ceny uskutočňované bezhotovostne sa považujú za vykonané okamihom ich pripísania na účet predávajúceho. Platby, ktorých vykonanie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v hotovosti, sa považujú za vykonané okamihom ich vykonania osobe splnomocnenej na to predávajúcim alebo pracovníkovi držiteľa poštovej licencie alebo pracovníkovi zmluvného prepravcu.

4.4. Pri nákupe tovaru vo výpredaji alebo v zľave nie je možné uplatniť žiadny zľavový poukaz, zľavy sa nesčítajú.

4.5. Na jeden nákup je možné uplatniť iba jeden zľavový poukaz/kód.

4.6. Darčekový poukaz / voucher - nemožno zameniť za hotovosť/platbu na účet, ale výhradne za tovar z ponuky e-shopu.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, v prípade, že bol tovar nosený alebo vypraný, a tiež od zmluvy o dodávke tovar v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl.5.1. či o iný prípad, kedy nemožno od zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pri odstúpení od zmluvy postupujte podľa pokynov tu https://www.crawler-shop.sk/vsetko-o-nakupe/ako-tovar-vratit-alebo-reklamovat/

Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.5.2. VOP sa zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl.5.2. VOP vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Peniaze za tovar a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru z internetového obchodu vráti predávajúci rovnakým spôsobom, akým ich prijal. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 nesie kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl. náklady spojené s vrátením tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček. .

5.8. Ak si neprevezme bezdôvodne zákazník objednaný tovar, je povinný do 14 dní uhradiť na účet predávajúceho všetky náklady spojené s prípravou a odoslaním objednávky, vrátane spätnej logistiky.

5.9. Na vrátenie prijímame oblečenie, ktoré je nenosené a neprané, nie sú na ňom viditeľné "stopy" od makeupu, antiperspirantu, zvieracích chlpov/srsti, nie je zatrhané či inak poškodené.

Pokiaľ nie je dodržaná rozhodná hranica pre dopravu zadarmo, vyhradzujeme si právo vynaložené náklady na dopravu vyúčtovať. Rovnako tak, pokiaľ nie je dodržaná hranica hodnoty objednávky určujúca zľavu (napr. zľava 100Kč pri nákupe tovaru nad 1000 Sk a ďalšie zľavové akcie, kde je jasne definovaná čiastka, pri ktorej nárok na zľavu vzniká/zaniká) alebo darček k objednávke, ktorý požadujeme vrátiť s vráteným tovarom alebo si vyhradzujeme právo o to ponížiť dobropisovanú čiastku.

V prípade, že vrátenie tovaru (reklamáciu) neakceptujeme, je zákazník povinný uhradiť náklady na dopravu späť.

Na reklamáciu alebo popredajnú starostlivosť prijímame oblečenie, ktoré je vyprané a bez zvieracích chlpov/srsti (alergén).

Oblečenie, kedy je každý kus zabalený v papierovej krabičke prijímame na vrátenie v tomto pôvodnom obale.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2. Kupujúci je povinný si dodaný tovar pri prevzatí dôkladne prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Na neskoršie reklamácie ohľadom druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nemusí byť braný ohľad. Prevzatím tovaru sa rozumie jeho prevzatie od predávajúceho, držiteľa poštovej licencie či zmluvného prepravcu. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho (prepravného) listu či iného príslušného dokumentu. Svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku. Ak má tovar akékoľvek zjavné vady v okamihu prevzatia alebo ak nesúhlasí druh tovaru alebo jeho množstvo, je nutné tieto skutočnosti poznamenať na dodacom (prepravnom) liste či inom príslušnom dokumente. Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prevzatie odmietnuť

6.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

6.3.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

6.3.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

6.3.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

6.3.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.3.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.4. Ustanovenia uvedené v čl.6.3. VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva. z povahy tovaru.

6.5. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.6.
6.6.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru, ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba , po ktorú možno tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť – viď čl. 6.7. nižšie).

6.6.2. Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúci údaj, prípadne aj ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak tomu nebráni povaha tovaru, možno takéto potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení tovaru obsahujúcim uvedené údaje.

6.6.3. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 6.3.1., môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

6.6.4. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

6.6.5. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

6.6.6. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil. Za prípady, keď kupujúci vadu sám spôsobil, sa považujú okrem iného prípady, keď je vada spôsobená v dôsledku: a) použitia tovaru v rozpore s návodom na použitie, b) údržby tovaru v rozpore s návodom o údržbe alebo c) mechanického poškodenia tovaru ( napr. roztrhnutie, rozrezanie, zašpinenie atpod.).

6.6.7. Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu, má kupujúci miesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

6.6.8. Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci najneskôr do piatich (5) dní odo dňa prijatia reklamácie v písomnej forme, kedy kupujúci právo uplatnil, ako aj spôsob vykonania opravy a dobu jej trvania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.7.
6.7.1. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru.

6.7.2. Ak určujú zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia. Ak však strany dojednajú inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dojednanie strán.

6.7.3. Záručná doba je 24 mesiacov a beží od odovzdania tovaru kupujúcemu.

6.7.4. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

6.8.
6.8.1. Práva z vady i práva zo záruky za akosť sa uplatňujú u predávajúceho:
a) poštou na adrese sídla predávajúceho Husova 691, 539 73 Skutoč, alebo
b) e-mailom na adrese objednavky@crawler-shop.sk
Kupujúci je povinný pri reklamácii jednoznačne identifikovať príslušnú zmluvu (najlepšie uviesť: číslo a deň objednávky, dátum prevzatia tovaru) a doložiť, že je osobou oprávnenou na uplatnenie reklamácie (najlepšie doložením dokladu o vlastníctve tovaru - napr. faktúrou) a ďalej uviesť stručný popis vád , najlepšie s fotodokumentáciou.

6.8.2. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.8.3. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. O vybavení reklamácie upovedomí predávajúci kupujúceho písomne najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. ZÁSADY O PREDÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Heureka Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Ak sa vyskytnú na strane predávajúceho ním nezavinené neodstrániteľné prekážky brániace splneniu jeho záväzkov voči kupujúcemu, má predávajúci právo od zmluvy jednostranne písomne odstúpiť a kupujúcemu je povinný bezodkladne vrátiť uhradenú sumu. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nesplnenie povinností z uzavretej zmluvy ani za škodu spôsobenú takým nesplnením, pokiaľ k nesplneniu povinností dôjde z dôvodov nepredvídaných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým predávajúci nemohol zabrániť. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté na základe kupujúcim uzatvorených zmlúv s inými osobami, najmä za škody následné a nepriame.

8.2. Kupujúci prehlasuje, že má zaistené peňažné prostriedky na úplné uhradenie ceny za tovar. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu na tretí subjekt. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj záväzok voči predávajúcemu s akoukoľvek svojou pohľadávkou voči predávajúcemu.

8.3. Pre posúdenie všetkých ustanovení uzavretej zmluvy a prípadné spory z tejto zmluvy je rozhodné právo Českej republiky a príslušné sú súdy Českej republiky.

8.4. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane týchto VOP je uzatvorená v slovenskom jazyku.

8.5. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) OZ oznamuje predávajúci, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

8.6. Aktuálne znenie týchto VOP sa zverejňuje na internete a odkaz na ich úplné znenie (internetovú adresu, kde je možné úplné znenie získať) obsahuje každý objednávkový formulár/zmluva. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci svoj výslovný, úplný a bezvýhradný súhlas so znením aktuálnych VOP. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť VOP s účinnosťou od dátumu, ktorý určí, pričom tento dátum nesmie predchádzať dátumu vyhlásenia ich nového znenia na internete. Ak zmluva obsahuje úpravu práv a povinností zmluvných strán odlišnú od znenia týchto VOP, má prednosť znenie zmluvy.

8.7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2022.

Späť do obchodu
/* Úprava barvy variant selectoru */ .variant-selector__color { background-color: #ff0000; /* Změna barvy pozadí */ } /* Úprava barvy textu variant selectoru */ .variant-selector__color span { color: #ffffff; /* Změna barvy textu */ }